ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว
กรุณารอการยืนยันผลสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านทางอีเมล์

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโครงการอบรมของธนาคารกรุงไทย