SMEs CLMVT Genius Exporter 2018

หน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า “Genius Exporter”

ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอบรมให้ความรู้กับ SME ไทยแล้ว หลักสูตรยังช่วยสร้างโอกาสทางการทำธุรกิจส่งออกให้กับ SME ไทย ด้วยการเชิญนักธุรกิจในแถบประเทศ (CLMVT) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย มาเข้าอบรมร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจในแถบประเทศ CLMV

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

1. เป็นเจ้าของนิติบุคคล(ถือหุ้นเกิน 51%) และเป็นเจ้าของ Brand ของสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมจะนำสินค้าและบริการของตนไปขยายตลาดในประเทศ CLMVT หลังจบการอบรม

2. จดทะเบียนทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี กิจการต้องมียอดขาย 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป และต้องมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้อง เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาท เท่านั้น (สงวนสิทธิ์ 1 บริษัท ต่อ 1ท่าน) ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามกำหนด (เริ่มวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2561)

4. หากสินค้าบริการมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า เช่น อย. /ISO/ GMP / HACCP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) / มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีทักษะในการ ฟํง พูด เขียน เป็นภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (เนื่องจากการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)

เงื่อนไขการเข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม :

1. ค่าจ่ายในการการอบรม
1.1 ในช่วงวิชาการในห้องเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.2 สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ

2. เรียนทุกวันในระยะโครงการตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก

3. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 80% ของชม. การอบรม จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร ซึ่งจะได้รับวุฒิบัติจากหน่วยงานพันธมิตรและได้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อไป

กำหนดวันเวลาอบรม :

วันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 –16.30 น.

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ :

1. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ สร้าง Net Working หรือเข้าร่วม Business Matching ที่ประเทศในแถบ CLMV โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องรับภาระค่าดำเนินการในการสำรวจตลาด และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง

2. ได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับสิทธิ์การร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมฯต่อไป

3. ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานแฟร์ต่างๆที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

4. มีผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอกสาร L/C การให้คำแนะนำด้านการส่งออก การบริหารอัตราการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

5. ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆด้านการส่งออก ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย